Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Opdrachtnemer: HolisMetime, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (cliënt) of rechtspersoon die aan HolisMetime opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van HolisMetime.

Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en hiermee verbandhouden.

Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgeven en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

HolisMetime is opgericht door Christa Hartgers-Boers. Bekend onder de handelsnaam HolisMetime, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88384225 en gevestigd te Beekbergen.

Artikel 3 | Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met HolisMetime en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3.2 Afwijkingen van of aanvullingen in elke vorm op de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Zowel opdrachtnemer als alle bij de uitvoering betrokken personen of ondernemingen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

3.5 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.6 In geval van strijd tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en/of bepalingen uit de overeenkomst gelden de laatst geldende algemene voorwaarden.

3.7 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 4 | Offertes en prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend wat betreft prijs, inhoud en levertijd.

4.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de door de opdrachtgever getekende offerte of overeenkomst of een per mail vastgelegd akkoord heeft ontvangen en bevestigd.

4.4 Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever, deelnemer officieel is aangemeld wanneer via de e-mail, telefonisch of de boekingspagina een dienst is afgesproken en een schriftelijke bevestiging is verstuurd.

4.5 Prijzen zijn bekend en staan vermeld op de website https://www.holismetime.nl

4.6 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting aangezien het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Opdrachtnemer is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 | Betaling

6.1 Betaling van een losse dienst dient voorafgaand aan de dienst of direct na gebruik van de dienst te worden voldaan.

6.2 Betaling bij het aangaan van een traject-op-maat of workshop dient voorafgaand aan de eerste sessie te worden voldaan.

6.3 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen per overschrijving, betaalverzoek of contant te worden voldaan.

6.4 In geval van schriftelijk overeengekomen factuurbetaling dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

6.3 Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 | Korting en cadeaubonnen

7.1 Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.

7.2 Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.

7.3 De cadeaubon is voorzien van een uitgifte- en vervaldatum, de vervaldatum is nooit korter dan twee jaar.

7.4 De cadeaubon kan niet ingewisseld worden tegen contanten.

 

Artikel 8 | Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9 | Duur en beëindiging

9.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

9.2 De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10 | Verzetten, annuleren van afspraken en diensten

10.1 Een dienst in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden geannuleerd.

10.2 Indien een dienst in de ruimste zin van het woord binnen 24 uur wordt verplaatst c.q. geannuleerd is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de dienst in rekening te brengen.

10.3 Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op de afspraak verschijnt is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de dienst in rekening te brengen en worden dezelfde tarieven gehanteerd.

10.4 Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

10.5 Schrijft de deelnemer zich in voor een workshop of andere dienst in de ruimste zin van het woord die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.

10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren of vanuit de Nederlandse wetgeving uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

10.7 Wanneer een dienst niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, ziekte of wegvallen van opdrachtnemer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van de reeds betaalde betaling. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

10.8 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de traject-op-maat of andere dienst in de ruimste zin van het woord, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Artikel 11 | Vertrouwelijke informatie

11.1 Alle informatie die tijdens behandelingen, consulten, sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de opdrachtgever/deelnemer kan besloten worden om derden in te lichten.

11.2 In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

11.3 Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

12.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer.

12.2 HolisMetime aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van HolisMetime – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van cliënt.

12.3 Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, deelnemer al dan niet in overleg met de opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever, deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voorafgaand aan, gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.

Artikel 13 | Persoonsgegevens

13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met of het verstrekken van persoonsgegevens aan opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Zie privacyverklaring voor meer informatie.

Artikel 14 | Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en HolisMetime is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien opdrachtgever en HolisMetime een conflict hebben voortvloeiend uit de verrichte diensten dienen zij binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht deze schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren en in overleg te treden met de opdrachtgever. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar HolisMetime gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

HolisMetime

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Contact

Telefoon

06 26 16 91 84

Mail

info@holismetime.nl